พืชผัก

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม “กรีนแคลไลท์ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแบ่ง

เพื่อการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม กรีนแคลไลท์อัตราต่างๆต่อการเจิรญเติบโตและผลผลิตของหอม