พืชไร่

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร “กรีนเมท” ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญพืชหนึ่งในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียอาจถือเป็นแหล่งปลูกอ้อยแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แปซิฟิค 999
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับยิปซัม ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม “กรีนแคลไลท์ ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 41

เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม “กรีนแคลไลท์ อัตราต่างๆ ร่วมกับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลักที่มีต่อการเจริญ

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับยิปซัมที่มีต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์สุพรรณบุรี 80