พืชสวน

โครงการทดสอบประสิทธิภาพ กรีนแคล ในส้ม สวนส้มธนาธร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การผลิตส้มให้ได้คุณภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นภูมิอากาศ ทำเล ชนิดและต้นตอ การให้ปุ๋ย ให้น้ำ การปฏิบัติการจัดการดิน การควบคุมโรคและแมลง