กรีนแคล แมก ผง

ชื่อการค้า  กรีนแคล แมก  เครื่องหมายการค้า  กรีนเฟอร์ท ขนาด 25 กก.

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมี ชนิดผง ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้

แมกนีเซียม (MgO)   2 %

แคลเซียม (CaO) 30 %

กำมะถัน (S) 15 %

ประโยชน์  เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรง และช่วยในการสร้างโปรตีน ช่วยขยายขนาดของผล และป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือผักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้น ใบมาสู่ผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลได้ 

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น  ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช

ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ช่วยสังเคราะห์โปรตีน เพิ่มการสังเคราะห์แสง  เพิ่มการสร้างแป้ง และน้ำตาล ช่วยเพิ่มรสชาติ สีสัน และความหวานให้แก่ผล ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้มากขึ้น ช่วยในการสร้างน้ำมันในพืช และกลิ่นสำหรับพืชบางชนิด

พืชที่แนะนำให้ใช้  ข้าว  พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันและยางพารา 

อัตราที่ใช้วิธีใช้และระยะเวลาที่ใช้

ข้าว หว่านระยะเตรียมดิน ทำเทือก และเมื่อข้าวอายุ 15-20 วัน ในอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่

พืชไร่ เช่น อ้อย  ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วลิสง สับปะรด แตงโม

อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-100  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ดังนี้

อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็นสองครั้งเท่าๆกัน ใส่ครั้งแรกใส่รองพื้นก่อนปลูก ใส่ครั้งที่ 2 หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว

อ้อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะและต้องพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี

ข้าวโพด มันสำปะหลังใส่รองพื้นปลูกเพียงครั้งเดียว ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่

ถั่วลิสงใส่เพียงครั้งเดียว ใส่ในช่วงระยะออกดอกแทงเข็ม ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่

พืชหัว เช่น มันฝรั่ง มันเทศ เผือก แห้ว ฯลฯ ใส่รองพื้นปลูกเพียงครั้งเดียว ในอัตรา 50-200 กิโลกรัมต่อไร่

ไม้ผล ใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบในอัตรา 0.5-4 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงระยะเร่งการแตกใบอ่อน ระยะออกช่อดอก และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น

ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ใส่ในช่วงระยะบำรุงต้น และช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 15 วัน หว่านลงไปรอบๆ โคนต้น ในอัตรา 0.5-4 กิโลกรัมต่อต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของต้นปาล์ม

คำแนะนำ 

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อนทุกครั้ง หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ควรใช้เกินอัตราที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้

ข้อควรระวัง

1.  ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป

2. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก

3. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ

4. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้ผลิต

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด

29 อาคาร 4 เจ ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2272 4051-2  แฟ็กซ์  0 2272 4053 

สถานที่ผลิต 

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย)  จำกัด

เลขที่ 23 หมู่ 17 ถนนอินทร์บุรี-เขาทราย ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โทร : 0 5621 7917   แฟ็กซ์ : 0 5621 7927