กรีนแคล ผง

ชื่อการค้า  กรีนแคล   เครื่องหมายการค้า  กรีนเฟอร์ท ขนาด 25 กก.

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมี ชนิดเม็ด ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้

แคลเซียม (CaO) 32 %

ประโยชน์  เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรง และช่วยในการสร้างโปรตีน ช่วยขยายขนาดของผล และป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือผักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้น ใบมาสู่ผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลได้

พืชที่แนะนำให้ใช้  ข้าว  พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันและยางพารา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ

อัตราที่ใช้วิธีใช้และระยะเวลาที่ใช้

ข้าว หว่านระยะเตรียมดิน ทำเทือก ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อข้าวอายุ 15-20 วัน ผสมกับปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 70 ต่อ30

พืชไร่ เช่น อ้อย  ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วลิสง สับปะรด แตงโม

อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-100  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ดังนี้

อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็นสองครั้งเท่าๆกัน ใส่ครั้งแรกใส่รองพื้นก่อนปลูก ใส่ครั้งที่ 2 หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน 

อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว

อ้อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะและต้องพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี

ข้าวโพด มันสำปะหลังใส่รองพื้นปลูกเพียงครั้งเดียว ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่

ถั่วลิสงใส่เพียงครั้งเดียว ใส่ในช่วงระยะออกดอกแทงเข็ม ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่

พืชหัว มันฝรั่ง มันเทศ เผือก แห้ว ฯลฯ หว่านระยะเตรียมดิน อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่

ไม้ผล ใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบในอัตรา 0.5-4 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงระยะเร่งการแตกใบอ่อน ระยะออกช่อดอก และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น

ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ใส่ในช่วงระยะบำรุงต้น และช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 15 วัน หว่านลงไปรอบๆ โคนต้น ในอัตรา 0.5-4 กิโลกรัมต่อต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของต้นปาล์ม

พืชผัก เช่น แตงต่างๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ใส่รองพื้นปลูกหรือหว่านหลังปลูกพืช ประมาณ 10-15 วัน ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ 

ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ผสมกับวัสดุปลูก อัตรา 1ใน 10 ส่วน และหว่านระยะเตรียมดิน ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่

คำแนะนำ 

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อนทุกครั้ง หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ควรใช้เกินอัตราที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้

ข้อควรระวัง

1.  ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป

2. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก

3. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ

4. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้ผลิต

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด

29 อาคาร 4 เจ ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2272 4051-2  แฟ็กซ์  0 2272 4053 

สถานที่ผลิต 

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย)  จำกัด

เลขที่ 23 หมู่ 17 ถนนอินทร์บุรี-เขาทราย ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โทร : 0 5621 7917   แฟ็กซ์ : 0 5621 7927